શ્રી ૧૦૮ પાર્શ્વનાથ | Shree 108 Parshwanath

પાર્શ્વનાથ ભગવાનનાં ૧૦૮ નામ

શ્રી અઝારા પાર્શ્વનાથ

શ્રી અલૌકિક પાર્શ્વનાથ

શ્રી અમીઝરા પાર્શ્વનાથ

શ્રી અમૃતઝરા પાર્શ્વનાથ

શ્રી આનંદ પાર્શ્વનાથ

શ્રી અંતરીક્ષ પાર્શ્વનાથ

શ્રી આશાપૂરણ પાર્શ્વનાથ

શ્રી અવંતી પાર્શ્વનાથ

શ્રી બારેજા પાર્શ્વનાથ

શ્રી ભાભા પાર્શ્વનાથ

શ્રી ભદ્રેશ્વર પાર્શ્વનાથ

શ્રી ભાટેવા પાર્શ્વનાથ

શ્રી ભયભંજન પાર્શ્વનાથ

શ્રી ભીડભંજન પાર્શ્વનાથ

શ્રી ભીલડિયા પાર્શ્વનાથ

શ્રી ભુવન પાર્શ્વનાથ

શ્રી ચંપા પાર્શ્વનાથ

શ્રી ચંદા પાર્શ્વનાથ

શ્રી ચારૂપ પાર્શ્વનાથ

શ્રી ચિંતામણિ પાર્શ્વનાથ

શ્રી ચોરવાડી પાર્શ્વનાથ

શ્રી દાદા પાર્શ્વનાથ

શ્રી ધરણેન્દ્ર પાર્શ્વનાથ

શ્રી ધિંગાધમાલા પાર્શ્વનાથ

શ્રી ધિયા પાર્શ્વનાથ

શ્રી ધ્રૂટકલ્લોલ પાર્શ્વનાથ

શ્રી દોકડિયા પાર્શ્વનાથ

શ્રી ડોસાલા પાર્શ્વનાથ

શ્રી દૂધિયાધરી પાર્શ્વનાથ

શ્રી ગાડલિયા પાર્શ્વનાથ

શ્રી ગંભીરા પાર્શ્વનાથ

શ્રી ગીરુઆ પાર્શ્વનાથ

શ્રી ગોદી પાર્શ્વનાથ

શ્રી હમિરપુરા પાર્શ્વનાથ

શ્રી હ્રિણકર પાર્શ્વનાથ

શ્રી જીરાવાલા પાર્શ્વનાથ

શ્રી જોતિંગડા પાર્શ્વનાથ

શ્રી જગવલ્લભ પાર્શ્વનાથ

શ્રી કેસરિયા પાર્શ્વનાથ

શ્રી કચુલિકા પાર્શ્વનાથ

શ્રી કલ્હારા પાર્શ્વનાથ

શ્રી કલિકુંડ પાર્શ્વનાથ

શ્રી કલ્પધ્રૂમ પાર્શ્વનાથ

શ્રી કલ્યાણ પાર્શ્વનાથ

શ્રી કમિતપુરાણ પાર્શ્વનાથ

શ્રી કંકણ પાર્શ્વનાથ

શ્રી કંસારી પાર્શ્વનાથ

શ્રી કરેડા પાર્શ્વનાથ

શ્રી કોકા પાર્શ્વનાથ

શ્રી કુકડેશ્વર પાર્શ્વનાથ

શ્રી કુંકુમારોલ પાર્શ્વનાથ

શ્રી લોધન પાર્શ્વનાથ

શ્રી લોદરાવા પાર્શ્વનાથ

શ્રી મનમોહન પાર્શ્વનાથ

શ્રી મહાદેવા પાર્શ્વનાથ

શ્રી મક્ષી પાર્શ્વનાથ

શ્રી મંદોવરા પાર્શ્વનાથ

શ્રી મનોરંજન પાર્શ્વનાથ

શ્રી મનોવાંછિત પાર્શ્વનાથ

શ્રી મુહરી પાર્શ્વનાથ

શ્રી મુલેવા પાર્શ્વનાથ

શ્રી નાગેશ્વર પાર્શ્વનાથ

શ્રી નાગફણા પાર્શ્વનાથ

શ્રી નવસારી પાર્શ્વનાથ

શ્રી નાકોડા પાર્શ્વનાથ

શ્રી નવપલ્લવ પાર્શ્વનાથ

શ્રી નવખંડ પાર્શ્વનાથ

શ્રી નવલખા પાર્શ્વનાથ

શ્રી પદ્માવતી પાર્શ્વનાથ

શ્રી પલ્લાવિયા પાર્શ્વનાથ

શ્રી પંચાસરા પાર્શ્વનાથ

શ્રી ફલવ્રિધિ પાર્શ્વનાથ

શ્રી પોસાલી પાર્શ્વનાથ

શ્રી પોસીના પાર્શ્વનાથ

શ્રી પ્રગટપ્રભાવી પાર્શ્વનાથ

શ્રી રાણકપુર પાર્શ્વનાથ

શ્રી રવના પાર્શ્વનાથ

શ્રી શંખલા પાર્શ્વનાથ

શ્રી સ્તંભન પાર્શ્વનાથ

શ્રી સહસ્ત્રફણા પાર્શ્વનાથ

શ્રી સમીના પાર્શ્વનાથ

શ્રી સંમ્મેતશિખર પાર્શ્વનાથ

શ્રી શંકાઠારણ પાર્શ્વનાથ

શ્રી સપ્તફણા પાર્શ્વનાથ

શ્રી સવરા પાર્શ્વનાથ

શ્રી શેરિસા પાર્શ્વનાથ

શ્રી સેસાલી પાર્શ્વનાથ

શ્રી સમાલા પાર્શ્વનાથ

શ્રી શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથ

શ્રી શિરોડિયા પાર્શ્વનાથ

શ્રી સોગટિયા પાર્શ્વનાથ

શ્રી સોમચિંતામણી પાર્શ્વનાથ

શ્રી સ્ફુલિંગ પાર્શ્વનાથ

શ્રી સુખસાગર પાર્શ્વનાથ

શ્રી સુલ્તાન પાર્શ્વનાથ

શ્રી સૂરજમંદન પાર્શ્વનાથ

શ્રી સ્વયંભૂ પાર્શ્વનાથ

શ્રી ટંકલા પાર્શ્વનાથ

શ્રી ઉવાસગ્ગાહરામ પાર્શ્વનાથ

શ્રી વડી પાર્શ્વનાથ

શ્રી વહી પાર્શ્વનાથ

શ્રી વંચરા પાર્શ્વનાથ

શ્રી વારાણસી પાર્શ્વનાથ

શ્રી વરકણા પાર્શ્વનાથ

શ્રી વિઘ્નપહર પાર્શ્વનાથ

શ્રી વિઘ્નહરણ પાર્શ્વનાથ

શ્રી વિજયચિંતામણિ પાર્શ્વનાથ

શ્રી વિમલ પાર્શ્વનાથ