જૈન ધર્મ અનુસાર બાળકો ના નામ | Jain Baby Names

Baby Boy (બાબો)
નામ Name
ઋષભ Rushabh
સમ્યગ Samyag
પાર્શ્વ Parswa
સમકિત Samkit
દર્શન Darshan
વિદેહ Videh
મહાવીર Mahavir
શ્રેયાંશ Shreyansh
તીર્થ Tirth
શ્રીપાલ Shripal
પક્ષાલ Pakshal
ધ્યેય Dhyey
મોક્ષ Moksh
કલશ Kalash
આદેશ Aadesh
વલય Valay
વીર Veer
સાશ્વત Shashvat
અજિત Ajit
અનંત Anant
સંભવ Sambhav
પ્રથમ Pratham
અભિનંદન Abhinandan
શ્લોક Shlok
Baby Girl (બેબી)
નામ Name
વિરતિ Virti
દેશના Deshna
જૈની Jaini
મયણા Mayanaa
વીણા Vinaa
મુક્તિ Mukti
ભાવના Bhavna
દિક્ષિતા Dikshita
મોક્ષિતા Mokshita
દેવલ Deval
વિધિ Vidhi
સુલસા Sulsa
સ્તુતિ Stuti
ભક્તિ Bhakti
વંદના Vandana