જૈન ધર્મ અનુસાર બાળકો ના નામ | Jain Baby Names

Baby Boy (બાબો)
નામName
ઋષભRushabh
સમ્યગSamyag
પાર્શ્વParswa
સમકિતSamkit
દર્શનDarshan
વિદેહVideh
મહાવીરMahavir
શ્રેયાંશShreyansh
તીર્થTirth
શ્રીપાલShripal
પક્ષાલPakshal
ધ્યેયDhyey
મોક્ષMoksh
કલશKalash
આદેશAadesh
વલયValay
વીરVeer
સાશ્વતShashvat
અજિતAjit
અનંતAnant
સંભવSambhav
પ્રથમPratham
અભિનંદનAbhinandan
શ્લોકShlok
Baby Girl (બેબી)
નામName
વિરતિVirti
દેશનાDeshna
જૈનીJaini
મયણાMayanaa
વીણાVinaa
મુક્તિMukti
ભાવનાBhavna
દિક્ષિતાDikshita
મોક્ષિતાMokshita
દેવલDeval
વિધિVidhi
સુલસાSulsa
સ્તુતિStuti
ભક્તિBhakti
વંદનાVandana