જૈન પૂજા | जैन पूजा | Jain Pooja

શ્રી સ્નાત્ર પૂજા

રચના: પંન્યાસ શ્રી વીરવિજય મહારાજ
❁ પંચકલ્યાણક પૂજાઓ ❁

શ્રી પાર્શ્વનાથ પંચકલ્યાણક પૂજા

રચના: પંડિત શ્રી વીરવિજયકૃત

શ્રી પાર્શ્વનાથ પંચકલ્યાણક પૂજા

રચના: પંડિત શ્રી રૂપવિજયજી મહારાજ

આદિજિન પંચકલ્યાણક પૂજા

રચના: શ્રી ધર્મ ધુરંધર વિજયજી મહારાજ
❁ ચોસઠપ્રકારી પૂજા ❁

શ્રી જ્ઞાનાવરણીયકર્મ સુદનાર્થ પૂજા

રચના: પંડિત શ્રી વીરવિજયકૃત

શ્રી દર્શનાવરણીયકર્મ સુદનાર્થ પૂજા

રચના: પંડિત શ્રી વીરવિજયકૃત

શ્રી વેદનીયકર્મ નિવારણાર્થ પૂજા

રચના: પંડિત શ્રી વીરવિજયકૃત

શ્રી મોહનીયકર્મ સુદનાર્થ પૂજા

રચના: પંડિત શ્રી વીરવિજયકૃત

શ્રી આયુષ્યકર્મ સુદનાર્થ પૂજા

રચના: પંડિત શ્રી વીરવિજયકૃત

શ્રી નામકર્મ સુદનાર્થ પૂજા

રચના: પંડિત શ્રી વીરવિજયકૃત

શ્રી ગોત્રકર્મ સુદનાર્થ પૂજા

રચના: પંડિત શ્રી વીરવિજયકૃત
❁ નવપદજીની પૂજાઓ ❁

શ્રી નવપદજીની પૂજા

રચના: શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ

શ્રી નવપદજીની પૂજા

રચના: શ્રી પદ્મવિજયજી મહારાજ
❁ વાસ્તુકપ્રતિષ્ઠા સંબંધી પૂજાઓ ❁

શ્રી સત્તરભેદી પૂજા

રચના: શ્રી આત્મારામજી મહારાજ

શ્રી સત્તરભેદી પૂજા

રચના: શ્રી સકલચંદ્રજી ઉપાધ્યાય

શ્રી વાસ્તુ પૂજા

રચના: આચાર્ય ભગવંત શ્રીમદ બુદ્ધિસાગરસુરીશ્વરજી મહારાજ

શ્રી વાસ્તુ પૂજા

રચના: શ્રી વિજયમાણેકસૂરિ મહારાજ

શ્રી વિશસ્થાનકતપ પૂજા

રચના: શ્રી વિજયલક્ષ્મીસૂરિ મહારાજ

શ્રી નવાણું પ્રકારની પૂજા

રચના: પંન્યાસ શ્રી વીરવિજય મહારાજ

શ્રી બારવ્રતની પૂજા

રચના: પંન્યાસ શ્રી વીરવિજય મહારાજ